Historie školy


Městský orchestr Ústřední škola z orchestru Emanuela Lachmanna, založený r. 1888. E. Lachmann věnoval školu v roce 1910 dům v Rudolfově třídě (dnešní Jarošově ulici), 80 000, - české koruny, knihovníci a bohatí vynálezci nástrojů a školních správců do své smrti v roce 1912. 1. července 1912 se stal ředitelem školy středoškolský profesor, varhaník, hudební skladatel a pedagog Adalbert Gattermann (zemřel 25. 6 1945). Škola pod jeho odpovědí byla převážně německá a její činnost zaměřená na význam pro Litoměřice a její okolí, která je schopná z archivních pramenů, dochovaného notového materiálu a hudebních nástrojů.

V souvislosti se zakládáním řady českých škol po roce 1918 v Litoměřicích existuje od roku 1926 soukromá Česká hudební škola.

1. 9. 1945 Zahájení činnosti Městské hudební školy v prostorách bývalé Městské orchestrální školy v Jarošově ulici č. 23. Stala se tak pokračovatelem tradicniho litoměřického hudebního školství a čeká na ně i vynálezce a knihovny, které mají předchůdce v nových podmínkách jako ostatní lidé. Ředitelem byl od počátku až do roku 1951 klavírista Kamil Pavlík. V roce 1946 byly rozšířeny prostory pro výuku přidělení další budovy v Jarošově ulici č. 17. V letech 1951 - 1985 byl pak ředitelem školy klavírista a hudební skladatel František Maršálek. Od 1. 9. 1960 byla zřízena pobočka školy v Úštěku.

1. 9. 1961 se změnil název školy na „Lidová škola umění v Litoměřicích“ a činnost v této době a umělecký obor (zakladatelem se stal akademický malíř Arnold Richter).

Během padesátých a šedesátých let 20. století se ve škole nabízí rozšířená nabídka výuky hry na hudební nástroje; byly vyučovány na klavír, akordeon, smyčcové, dřevěné i žesťové dechové nástroje a sólovému zpěvu. Dozrály podmínky pro založení dechového, resp. symfonického orchestru, možná vedení se ujal ředitel F. Maršálek. Škola si vychovala potenciočně velmi úspěšné sólisty, kteří se používají v uměleckých soutěžích u přijímacích zkoušek na umělecké a pedagogické školy. Tato tradice čeká na přítomnost a zahrnuje všechny vyučované obory.

Od 1. 9. 1982 byla škola přidělena 3. budova v litoměřickém předměstí Pokratice (v ulici U školy 2/160), kde byla spuštěna činnost literárního dramatického oboru (zakladatelka Vlasta Dismanová) a spuštěna zde zkoušení dětského pěveckého sboru Hlásek (sbormistryně Vlasta Vávrová). Vyučování znamená, že jste spokojeni ve třech budovách, podívejte se, jak radikálně ohrožují technický stav užívaných školních budov v Jarošově ulici až k jejich havarijnímu stavu. Situace se podařilo získat až do 90. let postupným opuštěným návštěvníkům třech budov a přestěhování škol do areálu v Masarykově ulici.

1. 9. 1985se stala ředitelkou školy zpěvačka a klavíristka Milada Husáková, která tuto funkci ovládla do roku 1991. V roce 1990 se změnil název školy na „Základní uměleckou školu Litoměřice“ a lze zřídit i nadále Město Litoměřice. 1. 10. 1990 se část výuky přestěhovala do zrekonstruované budovy v Masarykově ulici č. 1. 10. 1990 46/621.

1. 9. 1991 se stala ředitelkou ZUŠ klavíristka Dagmar Chyňavová a brzy se škola připravila na další stěhování. Nacházíme se 13. 13. 1992, škola tak definitivně opustila třídy v Jarošově ulici a zaplňuje další budovy v Masarykově ulici, č. 44/635. Po odchodu D. Chyňavové na mateřskou dovolenou se stal od 1. 6. 1993 ředitelem školy akordeonista Václav Neužil, který školu vedl do 31. 7. 2013.

1. 1. 1995vstupuje Základní umělecká škola Litoměřice do právní subjektivity. Zřizovací seznaminu vydává Město Litoměřice a škola má rázem větší samostatnost i odpovědnost. Dne 17. 9. 1997 byla otevřena pro ZUŠ budova divadélka MINIMAX (Masarykova 44) a 1. 9. 2000 budova č. 35/701 v Masarykově ulici - dvě budovy po rekonstrukci. Tímto krokem se dovršilo vaše nové prostory a lepší podmínky pro výuku. ZUŠ Litoměřice jsou ponechány poslední odloučenou budovu v Pokraticích a všechny vyučované předměty z této doby v jedné budově čtyř budov. Škola od vstupu do právní subjektivity získává více žáků, kteří mají možnost žít v kulturním životě Litoměřic i širokého okolí. Výsledky školy jsou oceňovány veřejností i porotami v soutěžích. Kromě individuálních výukových se rozvíjí činnost školních orchestrů, pěveckého sboru i divadelního souboru,

Od 1. 8. 2013 je ředitelkou školy Mgr. Dominika Valešková.